Parafia RZYMSKO-KATOLICKA pw. św. ANNY
ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra św. Anny
tel. 77/ 461 54 64; tel./fax 77/ 463 09 28
e-mail: parafiaswanna@wp.pl

Godziny przyjęć w kancelarii parafialnej,
w miesiącach od listopada do marca:

 • piątek godz. 15.30 – 17.30
 • sobota godz. 15.30 – 17.00

Godziny przyjęć w kancelarii parafialnej,
w miesiącach od kwietnia do października:

 • wtorek godz. 16.00 – 17.30
 • piątek godz. 15.30 – 17.30
 • sobota godz. 15.30 – 17.00

 

Ochrona danych osobowych


Informujemy, że sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującym prawem kanonicznym.

W związku z wprowadzeniem prawa o ochronie danych osobowych prosimy, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp) odbierać osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych – tutaj prosimy o osobistą obecność). Istnieje możliwość wysłania takich dokumentów, ale do parafii zamieszkania osoby zainteresowanej, gdzie mogą być odebrane.

Wzór upoważnienia: Upoważnienia – pobierz pdf, pobierz jpg

Sakrament Chrztu św.


Do udzielenia chrztu św. spoza naszej parafii potrzebne są:

 1. Zgoda proboszcza swojej parafii na chrzest na Górze św. Anny.
 2. Akt urodzenia dziecka wydany przez USC.
 3. Zaświadczenie dla chrzestnych o zdolności do bycia chrzestnym – wydaje tylko parafia zamieszkania.

 

Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący:

 • wystarczająco dojrzali do pełnienia tej godności,
 • którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie),
 • którym prawo kościelne nie zabrania pełnienia zadań chrzestnego (np. nie może być chrzestnym osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim). KPK Kan. 874 „W związku z powyższym chrzestni przedkładają zaświadczenie proboszcza miejsca swego obecnego zamieszkania (dotyczy to tylko osób mieszkających poza naszą parafią)”.
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej

 

Nauka przedchrzcielna w roku 2019 r. prowadzona jest w kancelarii w soboty o g. 16.00 w następujących terminach:

 • 12 stycznia
 • 16 lutego
 • 23 marca
 • 13 kwietnia
 • 18 maja
 • 15 czerwca
 • 6 lipca
 • 10 sierpnia
 • 7 września
 • 5 października
 • 16 listopada
 • 14 grudnia

Sakrament małżeństwa


Informacje dla nupturientów pochodzących z poza parafii św. Anny w Górze św. Anny, którzy pragną zawrzeć w sanktuarium sakrament małżeństwa:

 1. Wszystkie formalności narzeczeni załatwiają w parafii miejsca swojego zamieszkania, dotyczy to również osób mieszkających za granicą.
 2. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo, muszą sprawy w USC załatwiać dużo wcześniej, szczególnie jeśli nie posiadały wcześniej polskich dokumentów, gdyż nie uzyskają dokumentów o stanie wolnym a wtedy ślub konkordatowy nie może się odbyć.
 3. Na 6 miesięcy przed planowanym ślubem prosimy o potwierdzenie terminu w kancelarii parafialnej.
 4. Tydzień przed ślubem, narzeczeni zobowiązani są dostarczyć licencję na podstawie, której będzie błogosławiony sakramentalny związek małżeński.
 5. Na wszelkie dodatkowe czynności, które miałyby się odbyć w bazylice i na terenie sanktuarium /Rajski Plac/, trzeba uzyskać zgodę.
 6. Ze względu, na specyficzny wystrój barokowy, walory artystyczne wyposażenia oraz występujące złocenia i polichromia, nie pozwalają na dodatkowe dekoracje bazyliki przez firmy dekoratorskie. Sprawy bukietów i kwiatów zostały powierzone Siostrze Zakrystiance, która wykonuje wszystko z aktualnymi zaleceniami konserwatorskimi.
 7. Ze względu na liczne i kosztowne złocenia ornamentów barokowych na terenie bazyliki, wykonywanie zdjęć oraz filmowanie będzie ograniczone. Filmowania i fotografowania mogą dokonywać jedynie operatorzy i fotografowie, którzy ukończyli specjalny kurs liturgiczny i legitymują się zaświadczeniem, które powinni okazać przed uroczystością u kapłana odprawiającego dany ślub.
 8. Prosimy o uprzedzenie gości, aby nie wykonywali zdjęć czy też nie kręcili filmów, w czasie trwania Mszy św. gdyż w ten sposób zakłócają przebieg tego sakramentu.
 9. W bazylice prosimy pamiętać o godności tego miejsca. Niech zachowanie oraz strój będzie zawsze wyrazem szacunku dla Boga.
 10. Prosimy o poinformowanie gości uczestniczących w sakramencie małżeństwa, aby po Mszy św. nie rzucali ryżu, confetti i płatków róż przed bazyliką na Rajskim Placu.

Informacje dla nupturientów pochodzących z parafii św. Anny w Górze św. Anny
Do spisania protokołu przedślubnego należy zgłosić się minimum 3 miesiące przed ślubem. Potrzebne dokumenty do zawarcia małżeństwa na Górze św. Anny.

 1. Metryka chrztu – wydana nie dawniej niż 3 miesiące temu.
 2. Ostatnie świadectwo religii (koniec szkoły średniej lub zawodowej).
 3. Nauki przedmałżeńskie + poradnia
 4. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (3 egzemplarze), wydawane jest w USC dopiero 3 miesiące przed terminem ślubu.
 5. Dowód osobisty. Te same dokumenty do zawarcia małżeństwa wymagane są w każdej parafii.

 

Ze względu na Sanktuarium przy planowaniu terminów ślubów, prosimy o uwzględnienie terminów związanych z pielgrzymkami i odpustami kalwaryjskimi. Takie informacji znajdują się tutaj.

Sakrament namaszczenia chorych


Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu. (Nie jest zarezerwowany dla umierających!) Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, zapalone świece…)

Zachęcamy wszystkich obecnych w domu, w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą.

W naszej parafii odwiedzanie chorych i starszych odbywa się w pierwsze piątki miesiąca od 8.30.

W nagłych wypadkach zgłoszenia do chorego przyjmujemy o każdej porze.

tel. 77/ 463 09 00 lub 77/ 461 54 64

Sakrament bierzmowania


Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285) Dokumenty Kościoła zobowiązują szafarzy sakramentów, aby udzielano ich osobom odpowiednio przygotowanym poprzez katechezę, liturgię i czynne zaangażowanie w życiu Kościoła.

Przygotowanie do przyjęcia sakramenty bierzmowania w naszej parafii odbywa się zgodnie z zaleceniami dokumentów Kościoła, poprzez:

 1. Systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź św., czytanie prasy i książki katolickiej.
 2. Gorliwy udział w katechezie szkolnej.
 3. Udział we wszystkich, comiesięcznych parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania dla poszczególnych klas gimnazjum.

W naszej parafii ten sakrament jest udzielany uczniom klas 3 gimnazjum.

Świadek bierzmowania .Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełnia następujące warunki:

 • miał ukończony 16 rok życia
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
 • prowadził życie zgodne z wiarą
 • może być to ojciec lub matka bierzmowanego